ลานธรรม
 

เกิดมาทำไม...?

จากหนังสือ หลวงปู่หล้า เขมปัตโตตอบปัญหาธรรมะ ตอนหนึ่งของการสนทนาธรรม ระหว่างหลวงปู่กับญาติโยม  มีโยมคนหนึ่งถามท่านว่า เกิดมาทำไม...เกิดมาเพื่ออะไร...เกิดมาแล้วมีแต่ทุกข์ ทำไมคนเราจึงอธิษฐานขอเกิดอยู่ร่ำไป

หลวงปู่ท่านตอบว่า คำว่าเกิดมาทำไม...ตอบว่าเพราะกรรมทำให้เกิด  เกิดมาเพื่ออะไร...ตอบว่าเกิดมาเพื่อสร้างบารมีหนีความหลงของเจ้าตัวที่เคยหลงมา  ถามว่าอะไรนำมาให้เกิด...ตอบว่าอวิชชาความโง่ๆ พาให้เกิด อวิชชานั้นแบ่งออกเป็น

1. ไม่รู้ทุกข์

2. ไม่รู้ทุกขสมุทัย  คือเหตุให้เกิดทุกข์

3. ไม่รู้ทุกขนิโรธ  คือความดับแห่งทุกข์

4. ไม่รู้ทางดำเนินให้ถึงความดับทุกข์เพิ่มทุกข์เข้าอีก

5. ไม่รู้จักอดีต

6. ไม่รู้จักอนาคต

7. ไม่รู้ทั้งอดีตทั้งอนาคตโยงใส่กัน

8. ไม่รู้จักปฏิจจสมุปบาท คือลูกโซ่ที่เกี่ยวคล้องเป็นสายเป็นบ่วงกลมคล้องคอจิตใจเราอยู่  อวิชชา8 ก็ว่า

คำว่า อวิชชา แปลว่าไม่ใช่วิชชา  ถ้าแปลให้เข้าใจง่ายคือความโง่ความหลงของเรา แต่ละท่านๆนั่นเอง  ถ้าจะอธิบายในเรื่องนี้ให้พิสดารก็ยาวเหยียดมาก  จะอย่างไรก็ตาม  เราไม่ต้องอธิบายยาวเหยียด  ทำไมคนเราจึงอธิษฐานขอเกิดกันอยู่ร่ำไป....ตอบว่าเพราะกรรมบันดาล ยังไม่เห็นทุกข์ในโลกพอ  เพราะมีความหวังในโลกอยู่  เพราะเข้าใจว่ามันพอใช้สอยอยู่  ถ้าจะให้ตอบให้ถึงที่แล้ว  ก็คือบารมียังอ่อนอยู่นั่นเอง

เมื่อผู้อธิษฐานขอเกิด....ก็แปลว่ามีความพอใจยินดีในการเกิด  ส่วนเป้าหมายในการเกิดแตกต่างกันออกไปตามเจตนา  ตามเหตุตามปัจจัยของแต่ละคน  ข้อนี้ก็จริงอยู่  แต่บางท่านอยากมาเกิดอีก  เพื่อมาสร้างบารมีเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือพระปัจเจกฯ  หรือพระอรหันต์ขีณาสพ  สาวกหรือสาวิกาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ต่อๆ ไป  จำพวกที่ต้องการแบบนี้...คือต้องการไปทางโลกุตรกุศล

จำพวกหนึ่งนั้น....ต้องการมาเกิดเป็นเศรษฐีกฎุมพี  ปรารถนาในโลกีย์ยุ่งเหยิง  บางจำพวกต้องการปรารถนาเกิดอีก  เพื่อต้องการเสวยกามารมณ์ล้วนๆ  บางจำพวกต้องการมาสนองเวร สนองภัยกับผู้อื่นที่อาฆาตจองเวรผูกใจเจ็บไว้  สรุปความปรารถนาทั้งหลาย  มันเป็นไปตามผลกรรมและผลของกรรม  ถ้าหากว่าจิตยอมรับด้วยจิตเองว่า...การเกิดเป็นทุกข์...ไม่ปรารถนาที่จะเกิดอีก  พูดมาถึงตรงนี้ก็ตีความหมายว่า  เป็นเพียงความคิดมันไม่อยากเกิด  เพราะมันทุกข์ก็อดจะทอดถอนใจไม่ได้ว่า....เป็นความคิดที่วิ่งวนตัวตัณหาอีกแล้วกระมัง?...ตอบข้อนี้ว่ามันไม่เป็นปัญหา  และไม่กลายเป็นทุกข์ซ้อนทุกข์โดยไม่รู้ตัว  พระบรมศาสดาและพระอริยสาวกผู้ที่สร้างบารมีแก่กล้ามาแล้ว  ก็ต้องยืนยันอย่างนั้น  ถ้าไม่อย่างนั้นแล้ว  การประพฤติพรหมจรรย์ก็ไม่มีความหมายเป็นคิวสุดท้าย 
 
หน้าหลัก | ดูดวงฟรี | ติดต่อเรา                                                                                            Link | watpa.com | luangta.com
Copyright © 2012 PotalaCard, All rights reserved. Designed By Friendly6Design