ลานธรรม
 

มงคล 38 ประการ

1. ไม่คบคนพาล                              20. สำรวมจากการดื่มของมึนเมา

2. คบบัณฑิต                                  21. ไม่ประมาทในธรรมทั้งหลาย

3. บูชาบุคคลที่ควรบูชา                     22. มีความเคารพ

4. อยู่ในถิ่นอันสมควร                        23. อ่อนน้อมถ่อมตน

5. เคยทำบุญมาก่อน                         24. มีความสันโดษ (รู้จักเพียงพอ)

6. ตั้งตนชอบ                                  25. มีความกตัญญู

7. มีความเป็นพหูสูต                         26. ฟังธรรมตามเหมาะสม

8. รอบรู้ศิลปะ                                 27. มีความอดทน

9. มีวินัยที่ดี                                    28. เป็นผู้ว่านอนสอนง่าย

10.กล่าววาจาอันเป็นสุภาษิต(พูดจาดี)  29. การได้เห็นสมณะ

11. บำรุงบิดามารดา                         30. สนทนาธรรมตามเหมาะสม

12. สงเคราะห์บุตร                           31. บำเพ็ญตบะ

13. สงเคราะห์ภรรยา                         32. ประพฤติพรหมจรรย์

14. ทำงานไม่ให้คั่งค้าง                     33. การได้เห็นอริยสัจ

15. ให้ทาน                                     34. ทำนิพพานให้แจ้ง

16. ประพฤติธรรม                             35. มีจิตไม่หวั่นไหวในโลกธรรม

17. สงเคราะห์ญาติ                           36. มีจิตไม่เศร้าโศก

18. ทำงานไม่ผิดกฎหมาย                  37. มีจิตปราศจากกิเลส

19. ละเว้นจากบาป                           38. มีจิตเกษม (จิตแจ่มใสเป็นสุข ละกิเลส)

 
 

 

หน้าหลัก | ดูดวงฟรี | ติดต่อเรา                                                                                            Link | watpa.com | luangta.com
Copyright © 2012 PotalaCard, All rights reserved. Designed By Friendly6Design